fbpx

Въведение в ОШО Ребалансинга

Докосването е целебно!

“Първото нещо е тялото, тялото е твоята основа, твоята почва, в него ти си заземен. Да те направят враждебен към тялото ти е все едно да те разрушат, да станеш шизофреник, нищожен, да създадат Ад. Ти си тялото, разбира се ти си много повече освен него, но това “много повече” ще последва по-натам. Първо, ти си тялото, то е твоята основна истина. Така че, никога не бъди против тялото си. Когато си против него, ти си против Божествената си същност, когато си неуважителен към тялото, ти губиш връзка с реалността, защото тялото е твоята връзка, то е твоят мост – тялото е твоят храм….”
Ошо – “Възгледът на тантра”

 

ОШО РЕБАЛАНСИНГ е дълбокотъканна терапия за отпускане на хроничното напрежение в тялото. Докосването с любов спомага за осъзнаване на напрегнатото място. Дава се пространство на получаващия да почувства напрежението и да го пусне със собствено темпо. Това води до релаксация на физическо, емоционално и ментално ниво.

През този уикенд ще се научите как да докосвате с уважение и чувствителност някого на едно дълбоко ниво. Ще осъзнаете как ефективно да отпускате физическите напрежения в тъканите. И ще се научите как да получавате. Понякога това е по-трудно, отколкото можем да си представим.

След завършване на семинара ще можете да давате пълна сесия на ваши близки. И вече ще сте усетили какво включва тренинга по Ребалансинг. Това е професионално обучение, при завършването на което ставате терапевт и можете да работите с клиенти.

Ошо ребалансингът съчетава техники за работа с тялото със споделяне на изкуството на докосването в един метод на изцеление, вдъхновен от индийския мистик Ошо. Основава се главно на техника за работа с тялото, известна като Ролфинг.
Чрез него ще навлезете в дълбоко себеизследване на физическо, емоционално и ментално ниво в рамките на един проникновен трансформационен процес.

 A present touch is healing!

“The first thing is the body, the body is your base, it is your ground, it is where you are grounded. To make you antagonistic towards the body is to destroy you, is to make you schizophrenic, is to make you miserable, is to create hell. You are the body; of course you are more than the body, but that “many more” will follow later on. First, you are the body, the body is your basic truth. So, never be against the body. Whenever you are against the body, you are going against the Divine essence, whenever you are disrespectful to your body, you are losing contact with reality, because your body is your connection, your body is your bridge – your body is your temple…”
Osho – The Tantra Vision

Osho Rebalancingis a deep tissue manipulation that releases chronicle tension. The touch brings in a loving way awareness to the place of tension. There is enough space for the receiving person to feel the tension and release it in its own time. This allows to relax on the physical level as well as on the emotional and mental level.

In this weekend you will learn how to touch somebody in a respectful and sensitive way on a deep level. You will learn how to release effectively physical tensions in the tissue. And you will learn how to receive. How to notice what feels good and what doesn’t. Sometimes this is more difficult than we expect.

After these 2 days you will be able to give a complete session to friends. And you will have a taste of a Rebalancing training. This is a professional training to become a body therapist and work with people.

Osho Rebalancing is a combination of body work techniques and a sharing of the art of touch as a healing tool, inspired by the Indian mystic Osho and mainly based on the body work technique Rolfing.
It is a profound learning of how to create relaxation, on the physical, emotional and mental level, and how to create a meeting, between two people, how to listen and share with your hands.

 

Водещ – Таруджа

Тя се занимава с медитации, работа с тялото и танци от 1993 г., когато се среща с духовния си учител Ошо. Интегрира максимално медитацията в ежедневието си. Асистира на семинари и тренинги и дава индивидуални сесии, а няколко години по-късно започва да води групи. Последните години води тренинги по Ребалансинг, Мистична роза, Типове тяло и Transessence терапия.

Записване за индивидуални сесии по Ребалансинг с Таруджа на тел.  0897 40 16 20 , 0878 776 076

 Trainer – Taruja

She is involved with meditation, bodywork and dance since 1993 when she met her spiritual master Osho. Since then she has been involved groups, trainings and individual work in Rebalancing and dance as a method of transformative work.
Since a few years she is leading Rebalancing, Mystic Rose, Body Types and Transessence Work.

Osho Rebalancing – Individual Session with Taruja – 0897 40 16 20, 0878 77 60 76

НА 16.03.2012 г. от 18.30ч. ЩЕ ИМА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕТОДА ОШО РЕБАЛАНСИНГ, със свободен вход!
зала “Аквасорс”
ж.к. Гоце Делчев, ул. “Костенски водопад” № 47, ет.1

Кога:  Ошо Ребалансинг – въведение
– 17 – 18 март 2012 г.

Събота 17.03.2012г. – от 9.00ч. до 18.00ч.
Неделя 18.03.2012г. – от 9.00ч. до 18.00ч.

 

Introduction to OSHO Rebalancing on 16 March 2012 from 06.30 p.m. Free entrance!
hall “Aquasource”
z.k. Gotse Delchev, “Kostenski vodopad” Str. № 47, 1st floor

When:  Introduction to OSHO Rebalancing
– 17 – 18 March 2012

17 March 2012  Saturday – from 9 am to 6 pm
18 March 2012  Sunday – from 9 am to 6 pm

 

Къде:  гр. София, ул. “Св. Пимен Зографски”
Национален спортен център “Диана”,  зала по Джудо

За информация:

https://selftransformation-bg.com/

info@selftransformation-bg.com

Любов Shakti
lyubovshakti@abv.bg
Тел. 0897 40 16 20
Тел. 0878 77 60 76

Иван Захариев
Тел. 0876 98 98 60

Цветана Нешева
Тел. 0896 70 90 81

Where : Sofia,  “Sv. Pimen Zografski” Str.
“Diana” –  National Sport Base , Judo hall

For further details, please contact:

https://selftransformation-bg.com/

info@selftransformation-bg.com

Ivan Zahariev
0876 98 98 60