fbpx

ТИГРИС Настенен

ФОРМАТ А4

Тигрис и геопатогенните зони
Защита от геопатогенните зони
В днешно време за геопатогенните зони (ГПЗ) се пише и се говори достатъчно много. Широко е известен патогенния ефект от близкото съседство на ГПЗ и човека. Обаче въпреки цялото това многообразие на „печатни произведения” за ГПЗ, по неше виждане, все още не съществува адекватно описание на природата на самото явление и последствията от неговото въздействие, а така също и методи и средства за взаимодействие с него (например, просто защита от разрушителното действие на потока енергия на такова място).
Да се каже, че ГПЗ се явява телурическо излъчване, т.е. естественото излъчване на планетата, локализирано в специфични места на нейната повърхност (разломи и кухини в земната кора, подземни водни потоци, изходи на рудни залежи, крупни инженерни съоръжения, възли в решетката на Кюри-Хартман и др.), това значи да не се каже нищо.
Каква е физическата природа на енергоинформационните потоци в ГПЗ? Какви са механизмите на разрушаване на биополето на живите организми и по-следващите физически разрушения на обекти както от живата, така и от неживата природа под влиянието на ГПЗ? Отговори на всички тези въпроси все още няма. По този въпрос академическата наука пази мълчание. Но, без отговори на тези, а и на много други въпроси, не бива да се изгражда адекватна на това явление система на взаимодействие.
От наша гледна точка, просто да се защитим, т.е. да поставим някакъв физически екран, отразяващ или отклоняващ полевото излъчване на ГПЗ, не само е невъзможно (достатъчно е да си „спомним” размера на обекта, пораждащ това явление), но даже не е и етично. Ние нямаме възможност да проследим всички последствия от отклонението на потока енергия от ГПЗ за избрани от човека, по егоистични съображения, места и обекти за защита. Прехвърлянето на проблеми от нашата глава на чужда е деяние неминуемо и строго наказуемо, ако не днес-утре, то в най-скоро време. Затова при взаимодействието с ГПЗ трябва да се търси такъв подход, който съответства на законите за космическа хармония.
И така, предлагаме на вашето внимание нашето решение на тази задача.
ГПЗ – продукт на естествения енергообмен в биосферата, основния компонент, който за нас с вас се явява физическото тяло и фино полевата обвивка на Майката-Земя. Ако това е така в действителност, защо тогава ГПЗ нанася толкова вреда на хората? Отговорът лежи на повърхността. Нужно е единствено смелост не само честно да се признае наличието на полеви форми на живот във Вселената, но и да се съгласим с това, че именно полевите съставляващи играят водеща роля в живота на човека.
Само по себе си „полевото дихание” на Земята не може да бъде толкова вредно. Но в естествените процеси активно се е намесил човека. Именно той внася в околното пространство такива „енергоинформационни отпадъци” със своя полеви и материален живот (емоции, мисъл-форми, продукти на цивилизацията и др.), които планетата днес просто не е в състояние да използва. И за да не се взриви като парен котел от прегряването, Земята е принудена да натрупва това „добро” за съхранение в своето енергоинформационно пространство с надеждата, че рано или късно, човекът ще измисли как да изкупи своята вина за причиненото. Разбира се изхвърлянето става в минимална форма, затова и се получава само в специфични точки на литосферата (разломи, пусти области, възли на решетката и др.).
По наше виждане, единственият етически коректен способ за взаимодействие с такъв специфичен енергопоток е създаването на условия (прибори, инструменти и др.), които способстват за трансформацията на патогенния спектър на тази енергия (както биха казали древните алхимици, нейната трансмутация) в направление, позволяващо възвръщането на нейната способност да носи полза.
Кой от нас не иска да се чувства в собствения си дом уютно и комфортно? Без съмнение, всеки! Този въпрос е вълнувал хората от незапомнени времена. Древните китайци, например, са вярвали, че ако правилно разположиш своя дом, то животът ти ще бъде щастлив, богат и спокоен. Те са разбирали, как силно влияе местообитанието на човека. Те са разбирали, че от това зависи не само здравето на човека, но и неговото психоемоционално състояние, неговото отношение с околните, в края на краищата, даже неговия жизнен успех! В продължение на 5 хиляди години те са провеждали щателни наблюдения и са правили съответни изводи. С времето всички тези данни били систематизирани и постепенно се преобразували в наука, по-точно в изкуство – изкуството да живееш в хармония с природата, да строиш и оборудваш жилището си в хармония с нея.
Днес, особено в условията на града, проблемите с оборудването и организацията на правилното жилище се решава много по-сложно. Работата е в това, че в града разположението на дома, етажността, планировката на стаите, балконите, нежилищните помещения, ви се дават в готов вид, а да измените окръжаващия вашия дом ландшафт кардинално вие нямате възможност. При това съвременния човек получава като товар и целия набор „геопатогенни услуги”. Размерът на нашите хубави апартаменти често не позволява да се предприемат дори минимални мерки за безопасност – да се преподредят мебелите – кревата, любимото кресло, масата… И ето че ние се оказваме в ролята на заложници на създадената от нас самите цивилизация, принудени да живеем и спим в геопатогенни зони, в отровени градове, да раждаме деца в родилни домове, построени върху гробища (има такъв в Москва), да се разхождаме в паркове, създадени на места със масови гробове и т.н. Даже на пчелина, с цел увеличение на медодобива, кошерите са построени с отчитане влиянието на геопатогенните зони! А ние, хората, изобщо не мислим нито за себе си, нито за своите деца.
Изглежда, че ситуацията е безизходна, но за щастие, това съвсем не е така. В светлината на горе изложеното в Лабораторията Инфотех беше създаден прибор – пиктографски енергоинформа-ционен модулатор – получил името Тигрис. Той способства за положителното преобразуване на спектъра на енергопотока от геопатогенните зони (ефективния радиус на действие е 15-20м в града). При това патогенният енергопоток на най-близкия източник се разпада на три съставляващи: част се усвоява от околното пространство на биосферата, част се връща към центъра на планетата и работи там, а загубилата патогенните си свойства част отива в междупланетното пространство на Слънчевата система.
Медицинските изследвания, проведени по методиката на Фол, потвърдиха ефективността на използването на Тигрис за снемане на геопатогенното натоварване на организма на човека. Освен това, Тигрис способства за хармонична връзка между човека и природата, което днес е твърде актуално, особено в големите градове.
Много важно свойство на Тигрис се явява това, че той снема остатъчното геопатогенно натоварване от полевите структури на човека. Работата е в това, че ако човек е бил някога в геопатогенна зона продължително време, в неговите енергоинформационни структури остава така нареченото остатъчно геопатогенно натоварване, което продължава да оказва разрушително въздействие на организма. Това се отразява, най-напред, на физическото и психоемоционалното самочувствие. Човекът като проводник на енергията на Земята и Вселената, е длъжен да умее еднакво добре да взаимодейства и с двата потока. Затова възстановяването на нормалното информационно взаимодействие по тези канали привежда в ред много процеси във физически план.
Тигрис също така е полезен при активни премествания (смяна на местожителството, пътешествия, посещения на нови места). Той помага изключително бързо да се адаптирате към измененията на енергоинформационната обстановка.
В настоящия момент ние предлагаме две модификации на ениомодулатора Тигрис. Индивидуален Тигрис, т.е. за използване от един човек в даден момент, и Тигрис с формат А4, изпълнен във вид на картина (настенна). Него можете да закачите на стената или да го поставите някъде. Предназначен е за работа с енергоинформационното пространство на жилищните и нежилищните помещения. Ако жилищното помещение се намира върху геопатогенна зона, именно Тигрис се явява изход от положението. Мястото на поставянето му е желателно да се избира по резултатите от биолокационното изследване.
Положителният ефект от използването на Тигрис се изразява в създаване на комфортна среда на обитание, и като резултат, активизация на резервите на човешкия организъм, повишаване на адаптационните му свойства, подобряване на психологическата атмосфера и много други.

ПОПИТАЙ НИ

Parse error: syntax error, unexpected '?' in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94