fbpx

Бриз С

Една от последните разработки на Лаборатория Инфотех, се отнася към класа на индивидуалните ениомодулатори (ЕМ). Бриз-С е доста нестандартен модулатор. На пръв поглед може да ви се стори, че той притежава няколко противоречиви свойства.
Ако си припомните, че всички ЕМ на Лабораторията Инфотех са ментално активни (т.е. създават условия за реализация на коректна ментална заявка/настройка на човека), може смело да се твърди, че те притежават своеобразен «интелект». Тогава за Бриз-С може да се каже, че “в интелектуален план” той превъзхожда всички останали ЕМ на Лабораторията.
Изключителните “интелектуални способности” позволяват на Бриз-С да проявява своите уникални възможности в широк диапазон на взаимодействие със своя притежател.
От една страна, той подхожда идеално на хора, които не са изкусени от работата с такива устройства, а поради това и не очакващи от тях нищо повече от обезпечаване на минималния набор защитни, оздравителни и хармонизиращи функции. В такъв случай човекът като минимум ще почувства подобряване на физическото и психоемоционалното състояния, което непременно настъпва след определено време (за всеки то е различно).
За тези, които вече са достатъчно подготвени, т.е. способни са на съзнателна работа с такъв модулатор, които разбират, какво искат от подобно взаимодействие, Бриз-С предоставя извънредно широки възможности.
Тук ни се иска да напомним, че общото свойство на всички модулатори на Лаборатория Инфотех е, че всички те способстват за възстановяването на енергоинформационния обмен между човека и средата, в която той живее (Общи свойства на модулаторите). В резултат на това се привеждат в ред полевите структури на човека (биополето) и за организма се отварят качествено нови възможности за взаимодействие с пространството, а именно, с тези негови ресурси, които по-рано са били недостъпни във връзка с нарушенията в енергоинформационния обмен.
Естествено, че тук възниква въпроса за това, как човек да усвои тези допълнителни възможности, появили се в него благодарение на работата с модулатора. Как да се направи така, че процеса на преустройство, който разбира се ще започне на фона на изменилите се, естествено, към по-добро, енергоинформационни условия на околното пространство, да протече колкото е възможно по-леко и без това, което лекарите наричат усложнения. С една дума, да не ни се завива свят, когато излизаме сред природата след мръсния и задушен град. Ясно е, че всички хора са различни. Тези, чийто организъм притежава достатъчно високи адаптационни възможности, които са с нормален имунитет, ще се справят с тази задача съвършено спокойно или, по-скоро, без всякакви усещания. Просто в един прекрасен момент те ще почувстват, че качеството им на живот в много аспекти се е променило към по-добро.
Тези, на които адаптационните възможности не са на висота, които са с нисък имунитет, в процеса на преустройството могат да почувстват някакъв дискомфорт, изразен в изостряне на хроничните им заболявания.
В наше време вече почти всеки разумен човек разбира, че без усложнение няма оздравяване, но съвсем не всеки е готов да го изтърпи. Още повече, има ситуации, когато то (усложнението) не е съвсем на място. Например, на машиниста на влака, изпълняващ своите задължения, усложнението едва ли му е нужно. А такъв помощник, като модулатора, би помогнал, несъмнено.
В подобен случай, както никой друг, Бриз-С ще постави всяко нещо на мястото му. Та нали този модулатор е устроен така, че да не позволи на своя притежател да вземе от околното пространство повече от това, което неговия организъм е в състояние безболезнено да приеме, преработи и усвои в дадения момент.
Може да се говори за това, че Бриз-С притежава изострено “чувство за мярка” и затова установява своеобразен «ограничител», оптимизиращ достъпа към енергоинформационните ресурси на пространството за конкретния индивидуум. Благодарение на това се създават условия за постепено усвояване от организма на откриващите се пред него нови възможности, в резултат на което се възстановява неговото биополе, повишават се функционалните възможности и адаптационните способности.
По мярката на това, как човек с помоща на Бриз-С се справя с решението на текущите задачи, «планката на «ограничителя» постепенно ще се повдига, откривайки все по-нови перспективи.
Колко бързо ще протича този процес, пряко зависи “от началните условия”, т.е. от състоянието на организма в началния момент от взаимодействието с модулатора и, разбира се, от самия човек, от това, доколко той е готов да се променя. Във връзка с това свойство на Бриз-С може да не се безпокоите за това, което се нарича усложнение. Бриз-С сам ще проследи за това, организма на собственика му да усвоява новите “пространства на възможности” постепенно, стъпка по стъпка, на принципа “тише едешь – дальше будешь”. В това се състои първата и, възможно, главната особеност на Бриз-С.
Затова, ако някой поиска да предостави такива устройства на всички тези машинисти на влакове за дълги дистанции, то той може смело да го направи, но… без да дава никакви обяснения за възможността да се работи с тях на ментално (съзнателно) ниво.
Забележка: изразът без да дава никакви обяснения за възможността да се работи с тях на ментално (съзнателно) ниво не е избран случайно. В случая с машинистите (и в други подобни случаи) на собственика на Бриз-С няма смисъл да се дава информация за менталната активност на устройствата, за възможността за съзнателна работа с тях (поне на първо време), защото веднъж човек да стартира механизма за работа на ниво мисли, процесът на преустройство може вече да поеме по-друг път, и същата тази планка, която е защитавала «начинаещия» от превишаване на лимита, с такава съзнателна работа може да бъде поставена на друго по-високо ниво. Разбира се, от това няма да произлезе нищо страшно, защото във всеки случай всички процеси на преустройство стават под контрола на управляващите структури на самия организъм. Става въпрос само за това, че при изпълнение на служебните си задължения човек да не изпитва физически дискомфорт, предизвикан от усложнението.
Трябва да споменем, че в Клуба ние говорим за това, как, даже работейки с модулаторите ментално, да направим така, че процеса да остава в тези рамки, които са удобни и устройват конкретния човек.
Втората особеност на Бриз-С има вече отношение към тези, които са достатъчно подготвени за работа с такива устройства и са способни към съзнателно взаимодействие с тях, които ясно разбират, какво искат от подобно взаимодействие.
Такъв човек с помоща на Бриз-С може смело да се справи, практически, с всякакви актуални задачи, свързани не само с подобряване на физическото здраве, психоемоционалното състояние, но и с повишаване качеството на живот във всички негови аспекти:
• изменение на взаимоотношенията с околните;
• стабилизация на психоемоционалното състояние в стресови или екстремни ситуации;
• търсене на нови пътища и направления за самореализация;
• решение на задачи, свързани със социалната адаптация (пари, работа, квартира и др.п.);
• обезпечаване с информационно-енергетически ресурси за достигане на избраните цели;
• и много други.
Ще подчертаем още веднъж, че за решаването на всички гореспоменати задачи от притежателя на този модулатор се изисква работа на това ниво, което ние наричаме съзнателно. Това особено касае задачи свързани с изменение на неговия социален статус. В този случай Бриз-С по нещо си прилича с Еднорог-а (За Еднорог-а).
Резюме: подготвеният човек при правилно организирано взаимодействие с Бриз-С има пълна възможност, по иносказателния израз на Лао-Дзъ, “в пълнота да разгърне своите свойства”, което открива пред него неограничени перспективи за развитие във всяка сфера на живота и област на дейност.
В заключение искаме да кажем няколко думи и за главните отличителни свойства на ениомодулаторите на Лаборатория Инфотех.
С ениомодулаторите на Лаборатория Инфотех човек получава не само енергоинформационна защита от негативни полеви въздействия на средата и организма, но и, което е, по наше мнение, най-главното, той получава възможност за собствено развитие – разкриване на своите творчески възможности, опознаване на своих скрити резерви, възможност за творческа самореализация и т.н. Решаването на именно тези задачи за повечето съвременни хора представлява най-голям интерес.
В днешно време осъзнатия човек разбира, че защитата от външните негативи не се заключава в създаването на непроницаем енергоинформационен пашкул (още повече, че това е и невъзможно заради факта, че човекът е отворена система), а в промяната на самия себе си – преди всичко, на своето собствено отношение към живота, към околната среда и обкръжаващите, към животните, към природата, Планетата, Вселената. С една дума, в изменението на своя мироглед от агресивен, потребителски, на мироглед, в основата на който лежат такива понятия, като Търпение, Любов, Разбиране, Състрадание, Безусловно Раздаване.
За осъзнатия човек пасивната защита днес е престанала да бъде привлекателна, тъй като ограничава възможността за развитие, още повече, че биополето, намиращо се в нормално състояние, автоматически и достатъчно лесно трансформира кои да е външни отрицателни полеви въздействия в положителни, правейки ги по този начин безопасни за човека.
Нашият съвременник търси, преди всичко, подкрепа и помощ по Пътя на своето развитие (насочената самотрансформация). И при правилно организираното взаимодействие с ЕМ на Лабораторията Инфотех той може да получи желаното в пълен обем.
Нашето кредо – човек може да се научи да прави всичко сам, а нашите ениомодулатори – са надежни помощници по този път.

ПОПИТАЙ НИ

Parse error: syntax error, unexpected '?' in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94