fbpx

Енергоинформационни модулатори

Как да защитим и възстановим нашето биополе и да нормализираме енергоинформационния си обмен?

Човечеството има тези знания от векове. Различните духовни практики позволяват това да се постигне, но това е нелек път, за който са нужни търпение и време и само единици от цялото човечество успяват. Нашите устройства, създадени на базата на новите технологии, работят на принципа на символните матрици и притежават свойството да привеждат в ред, структурират и хармонизират фината полева енергоинформационна структура, съставляваща околното пространство, в това число и нашето биополе. Тези устройства работят при всякакви обстоятелства – независимо от това вярвате ли в тях или не! Още повече те са достъпни за всеки, който пожелае. Този, който разбере техните възможности, може да получи добър помощник за по-нататъшна работа със себе си, за по-пълно разкритие и реализация на своя потенциал и за разширение на съзнанието си.
Пиктографските (символни) биорезонансни енергоинформационни модулатори на фините физически полета, произвеждани от Лабораторията Инфотех, съкратено ениомодулатори, са устройства, които за сметка на хармонизацията на структурата на околното пространство и нашето биополе, създават условия за възстановяване на пълноценния енергоинформационен обмен между човешкия организъм и околната среда. В резултат на това се нормализират всички енергоинформационни процеси, протичащи на различни нива в организма на човека, а значи, се повишават и неговите адаптационни способности, което в днес е ключово условие за повишаване качеството на живот на всеки човек. Колкото по-бързо управляващите структури на организма реагират на външните дразнители, подържайки работата му в норма и не допускайки „претоварвания”, толкова по-добре ще се реализират основните качества на човешкия организъм – самоорганизация и самовъзстановяване. Не случайно древните целители са казвали: „Не пречете на организма да се излекува сам”.
Всеки човек представлява уникална енергоинформационна система и както няма двама човека с еднакви отпечатъци, така няма и двама човека с еднакви енергоинформационни структури. В допълнение, процесите на енергоинформационното взаимодействие на системата „Човек-Вселена” са изучени катастрофално малко, първо заради колосалната й сложност и второ, защото едва наскоро се заговори за нея на всеослушание.
От горе казаното е ясно, че единен подход за всички не може да бъде разработен (панацея няма и не може да има!). Задачата трябва да се решава индивидуално, отчитайки потребностите на конкретния организъм. А кой, ако не нашия организъм, знае най-добре какво ни е нужно?! И точно тук на помощ идват ениомодулаторите на Лаборатория Инфотех. Те изменят характеристиките на фините физически полета на околната среда, така че за биополето на човека се създават комфортни енергоинформационни условия, близки към естествените. В резултат човек се обезпечава с нормално полево захранване, което така не му достига в съвременния свят.
По този начин ениомодулаторите създават условия, при които за организма стават достъпни тези ресурси на Вселената, които до този момент са били за него (по някакви причини) недостъпни, а значи, организмът не би могъл да ги използва за свои цели. Получава се така, че организмът на съвременния човек в определен смисъл е лишен, тъй като не са му достъпни всички ресурси на пространството. И ние, живеейки в свят, където има всичко за нашето щастие, здраве и благополучие, не можем да се възползваме от всичките дадени ни възможности. Но когато получим достъп до допълнителните ресурси на пространството, в което живеем, ние веднага получаваме достъп и до допълнителни възможности. Сега вече управляващите структури на всеки конкретен организъм сами ще решат, какво да вземат от околното пространство! И ще вземат именно това, което в дадения момент е най-нужно на този организъм.
Ениомодулаторите на Лабораторията Инфотех може да се разглеждат като енергоинформационно средство за обезпечаване на развитие на човека като цялостна система в единство с биосферата на планетата и законите на хармонията във Вселената.
Ениомодулаторите се разделят на три класа: модулатори клас „Бриз”, „КИТ-4” и „Осминог”.
Всички пиктографски енергоинформационни модулатори на Лабораторията Инфотех притежават някои общи свойства. Модулаторите са предназначени:
– за привеждане в ред (структуризация, хармонизация, очистване) на енергоинформационното пространство, разрушено под въздействието на различни патогенни излъчвания (техно-, гео- и социо-). Те се явяват „своеобразни екологически прибори, намаляващи хаоса и дезорганизацията на околната среда”(Файдиш) и защитаващи полевите структури на човека, от всички тези биопатогенни влияния;
– за създаване на комфортни условия (близки към естествените) за биополето на човека и като следствие възстановяване на самото биополе;
– за обезпечаване и поддържане на енергоинформационния обмен между организма на човека и околната среда на необходимото ниво, в резултат на което нарастват адаптационните възможности на организма, по-ефективно започват да работят механизмите за саморегулация и самовъзстановяване;
– за хармонизация на психоемоционалната сфера на съвременния човек, събуждане на нейните дълбоки резерви;
– за неутрализация на негативното въздействие от околната среда и човека (вкл. геопатогенните зони);
– за намаляване на неблагоприятното въздействие върху човека на явленията от природната среда, такива като: аномални климатични условия, геомагнитни бури, нарастване на слънчевата активност, наводнения и т.н., хармонизация на отношенията човек-природа;
– и много други.
Когато тези задачи се решават успешно, управляващите структури на организма самостоятелно се справят с много от нашите проблеми. Стават положителни изменения както на физически план (здраве), така и на психоемоционален план и даже на социален.
Всички изброени функции на ениомодулаторите се включват автоматически при откриването на какви да е патогенни въздействия. Параметрите на външния енергопоток се променят от “–” на “+”. Икономисва се драгоценна за организма биоенергия, която сега може да бъде насочена не за постоянна защита, а за саморегулация и възстановяване на всички органи и системи в организма. При това трябва да се разбира, че всички процеси на пренастройка и възстановяване на организма стават под контрола на неговите собствени управляващи системи. Модулаторите създават условия за тяхното по-пълно участие в този процес.
Подобно взаимодействие между ениомодулаторите и човека не просто усилва неговия имунитет и адаптационни възможности – целия организъм преминава на нов режим на работа, нарастват всички без изключение негови физиологически и психически възможности, става “оптимизация на работата” на всички системи на клетъчно ниво, което е потвърдено от нашите многочислени изследвания.
Напомняме ви още веднъж, че всички енергоинформационни модулатори на Лабораторията Инфотех са звена от една и съща верига. Всички те се намират в единната информационна мрежа и затова разработката на нови модели и модификации непременно разширява функционалните възможности и повишава ефективността на работа на по-ранните модификации.