fbpx

Любовта е…

ЛЮБОВТА Е ДИВА
и в момента, в който се опитате да я укротите,
вие я разрушавате.
ЛЮБОВТА е ураган от СВОБОДА,
от ПУСТОШ, от СПОНТАННОСТ.

Не можете да УПРАВЛЯВАТЕ любовта
и не можете да я КОНТРОЛИРАТЕ.
Ако е контролирана, тя е МЪРТВА.
Любовта може да бъде контролирана,
само ако вече сте я убили.
Ако е жива, ТЯ ви контролира, а не обратното.
Ако е жива, ТЯ ви притежава.
Вие просто се ЗАГУБВАТЕ в нея,
Защото е ПО-ГОЛЯМА от вас, по-обширна от вас,
По-първична, по-фундаментална.

По същия начин идва и БОГ.
По-същия начин, по който пристига любовта,
идва и БОГ.
БОГ е по-буен и от любовта.
Цивилизованият Бог изобщо не е Бог.
Богът в църквата,
Богът в храма е просто идол.
Бог отдавна е изчезнал от тези места, защото
Бог не може да бъде в затвор.
Тези места са като гробища за Бог….

Ако искате да откриете Бог,
Трябва да останете отворени за бурната енергия на живота.
Любовта е само началото на пътуването,
Бог е кулминацията,
Но Бог идва като ураган.
Ще ви ИЗКОРЕНИ ОТ МЯСТОТО ВИ, ЩЕ ВИ ПРЕВЗЕМЕ
ще ви РАЗБИЕ НА ПАРЧЕТА,
ще ви УБИЕ И ЩЕ ВИ ВЪЗКРЕСИ,
ще бъде И КРЪСТА, И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО.

Love is wild,
and the moment one tries to domesticate it,
it is destroyed.
Love is a whirlwind of freedom,
of wildness, of spontaneity.

You cannot manage love and control it.
Controlled, it is dead.
Love can be controlled
only when you have already killed it.
If it is alive, it controls you, not otherwise.
If it is alive, it possesses you.
You are simply lost in it,
because it is bigger than you, vaster than you,
more primal than you, more foundational than you.

In the same way God also comes.
The same way love comes to you,
God comes.
God is also wild, wilder than love.
A civilized God is no God at all.
The God of the church,
the God of the temple is just an idol.
God has disappeared from those places long ago,
because God cannot be imprisoned.
Those places are graveyards of God.

If you want to find God,
you will have to be available to the wild energy of life.
Love is the first glimpse, the beginning of the journey.
God is the climax, the culmination,
but God comes as a whirlwind.
It will uproot you, it will possess you.
It will crush you to pieces.
It will kill you and resurrect you.
It will be both-the cross and the resurrection.


Parse error: syntax error, unexpected '?' in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94